Ajatukset ja sanat vaikuttavat solutasollenne saakka

12.09.2023

A+A=O. Kaksi vokaalia yhdessä on yhtä kuin ympyrä ja peräkkäin lausuttuna ne muodostavat asteikon. Asteikko on äänen taajuuden muodostamaa värähtelyn energiaa, joka vaikuttaa fyysiseen rakenteeseenne. Fyysinen kehonne reagoi värähtelyyn muodostamalla soluissanne värähtelyn mukaisia informaatio kuvioita. Vokaalien muodostamat äänet saavat kehossanne harmonian värähtelyn aikaan, joka on ykseyden tila. Kaikki elämä koostuu värähtelystä, joka sijaitsee muodon taustalla olevana näkymättömänä, silti täysin olemassa olevana energeettisenä äänen ja valon muotona.

Kehonne solut toimivat tämän resonanssin kautta, informaation luoman pulssin mukaisesti. Luotte henkilökohtaisen värähtelynne omien sekä vastaanottamienne ajatuksien, sanojen ja äänien kautta. Solut värähtelevät taajuutensa kautta kaikessa elävässä. Värähtely saa aikaan energiaa ja tuon energian kautta olette yhteydessä kaikki toisiinne.

Sanat ja ajatukset ovat energiaa ja niillä on oma värähtelynsä.

Ääni on taajuus, joka luo yksilöllisen sekä kollektiivisen värähtelykentän. Värähtelykenttä mahdollistaa yhdistymisen toisiinne ja sen kautta olette myös jatkuvassa tietoisessa tai tiedostamattomassa yhteydessä kaikkeuteen. Värähtely saa kehossanne aikaan kuvioita (tunteita), jotka ovat käännettyä matematiikkaa, se on valokehonne ja kaikkeuden universaalia kieltä.

Matematiikka sellaisena kuin se maatasolla tunnetaan, on vain osa jatkumoa - se on yhtä kuin yksi näkökulma kaikkeudesta.

Ajatukset kantavat tietoisen mielen tasolla värähtelyä eli tunnetta, jossa luotu ajatus saa aikaan tunteen ja tunne saa aikaan värähtelyn. Tiedostamattoman mielen tasolla tunne saa aikaan ensin värähtelyn ja värähtely luo ajatuksen.

Ihminen on osa luojaa, joka on ilmentänyt (manifestoinut) itsensä muotoon. Kaikki elävä maatasolla sekä maan ulkopuolella, on saman kaikkeuden ilmentymää.

Tietoinen olemuksenne sisältää luoja osanne, joka on kirkastettuna kuin elävä vesi ja kuten vesi, se voi ilmentyä kaikissa olomuodoissaan. Sydäntietoisuutenne on olemustanne muuntava voima, samalla tavoin kuin lämpötila, ympäristö ja olosuhteet muuntavat veden ominaisuuksia olomuodosta toiseen. Tietoisuus on ympäristö, joka muovaa olemustanne värähtelemällä ja joka vaikuttaa olemassaolon käsitykseenne.

Kirkastuminen on sen tulos, että heräät ymmärtämään olevasi osa maailmaa eli kaikkeutta.

Maa, puut, kasvit ja eläimet elävät yhdessä olemassaolon tilassa, joka on ykseyden (rauhan) alati läsnäolevaa korkeaa värähtelyä. Kristus ulottuvuus eli sydäntietoisuus on taajuus, josta käsin luonto ja eläimet luontaisesti ilmentävät olemassaoloaan ja värähtelevät näin omaa taajuuttaan, eli rakkautta. Kaikki luonnossa elävä edustaa puhdasta rakkauden ilmentymää maatasolla – myös ihminen.

Luonto ja eläimet ylläpitävät maatason sydäntietoisuuden kollektiivista värähtelyä. Ne pitävät yllä spontaanisti Kristus ulottuvuuden taajuutta toteuttaessaan itseä, eli kaikkeutta maatasolla.

Luonto tiedostaa olevansa yhtä ja näin ne toteuttavat oman osansa pyyteettömästi. Tätä kutsutaan ehdottomaksi rakkaudeksi, joka on sydäntietoisuuden puhtain taso ilmennettynä maatasolle. Puhdas olemassaolon tila on kaiken elävän sielu, se on tietoisen olemuksenne totuuden henki ja virtaa kaikessa elävässä.

Luonto (kaikkeus) elää puhtaan tietoisuuden ja olemassaolon tasapainossa joka hetki, johon myös ihminen on luotu olemaan. Luonto on maatason olemuksenne koti, joka palauttaa kaaoksessa olevan mielenne osat takaisin neutraaliin tasapainoon.

Köydenveto puolesta ja vastaan on olemuksessanne vellovaa kaaoksen energiaa

Tarina sokeista miehistä ja elefantista on esimerkki siitä, kun ryhdytte tarkastelemaan eteenne tuotavissa tapahtumissa jotain sellaista mitä ette pysty silmillänne näkemään.

Tarkastelette kukin eri kohdasta yhden ja saman kokonaisuuden eri osia, jolloin näkemyksenne eroavat toisistaan, riippuen siitä, mikä kokonaisuuden osa kenelläkin on edessä. Luotte siis kukin oman totuutenne siitä kokonaisuuden osasta käsin, jota tarkastelette näkemättä kokonaisuutta. Toisin sanoen jokainen teistä on oikeassa.

Herääminen on kohta, jossa alatte tarkastelemaan kohtaamianne tilanteita ja oivallatte niiden olevan testejä eli teille peilattuja itsenne osia. Se on hetki, kun oivallatte oman reaktionne osuuden niissä tapahtumissa, joita heijastetaan toistenne kautta takaisin itsellenne. Reaktioitanne testataan monin tavoin, kunnes lakkaatte ilmaisemasta pelon osianne voimakkaiden tunnereaktioidenne kautta. Tässä kohtaa tietoisuuden laajeneminen alkaa ilmentyä olemukseenne ja yhteistyö itsenne kanssa voi alkaa.

Kun pystytte hyväksymään toistenne näkemykset tasavertaisina osina omien näkemyksienne kanssa ilman tunnereaktioita tai voimakkaita sanoja, hyväksytte myös itsenne. Tämä tulee laajentamaan maailmankuvaanne suuresti. Hyväksyminen laajentaa tietoisuutta ja tuomitseminen olemuksessanne supistuu. Tämä on merkki siitä, että yhteistyö voi kaikin tavoin alkaa toistenne kanssa sekä ulottuvuuksien välillä.

Jos keskitätte kaikki näkemyksenne yhteiseen hyvään, niin etenette luonnollisesti kohti samaa päämäärää

Kaikki mihin tietoisesti tai tiedostamatta kohdistatte huomionne, ajatuksenne, tunteenne ja sananne, luotte myös näkyväksi elämäänne. Luotte sen, mitä pidätte tietoisuudessanne totuutena.

Keskittäkää ajatuksenne kohti sellaisia asioita, jotka luovat teille yltäkylläisen tulevaisuuden ja johon ei kuulu minkäänlaista puutetta. Antakaa yhteiselle hyvälle kaikki huomionne, ajatuksenne, sananne ja tunteenne. Näin te luotte itsenne osaksi ykseyttä, kaikkeutta eli toisianne.


Kirjoitus: Katja Saarikoski

https://katja-saarikoski.webnode.fi/l/ajatukset-ja-sanat-vaikuttavat-solutasollenne-saakka/