Maailman ja kaikkeuden jälleenyhdistyminen

20.08.2023


Tässä annetun informaation ymmärtäminen, tiedostaminen ja tunteminen avaa tietoisuuden absoluuttiin sekä maailmankaikkeuden jälleenyhdistymiseen. Viesti on tiedoksianto ja tuotu monissa osissa unina, näkyinä ja sanoina vuodesta 2020 lähtien. Kaikki annettu tieto tiivistyy tässä kirjoituksessa. 

1+1= 0 on yhtä kuin optinen harha. Ykseyden harmonia on universaali perus, se on 1+1= 0. Tätä kutsutaan myös telepatiaksi, äänettömän informaation kollektiiviseksi kentäksi. Optinen harha kumoutuu ykseyden kollektiivisessa kentässä. Ykseyden kollektiivinen kenttä on luomisen jatkumo. Tämä kenttä eli tietoisuuden taso, mahdollistaa sen itsensä ilmentämisen muotoon. Tällä tietoisuuden tasolla ykseyden käsite muuttuu absoluutiksi, absoluuttiseksi nollakohdaksi. 

Absoluutti on nolla, ympyrä ja samalla se on kaikkeus; sillä kaikki mikä on luotu näkyväksi, on osa absoluuttia. Absoluutti on myös se mitä silmä ei pysty näkemään. Koko maailmankaikkeuden olennot sekä kaikki fyysinen ovat osa absoluuttia. Myös se mikä sijaitsee potentiaalienergiana, sen kaltaisessa muodossa mahdollisuuksina on myös osa absoluuttia. Mikään ei ole tästä irrallaan. 

Ykköset ovat nollan tasavertaisia puolikkaita (1+1= 0). Ympyrän halkaisija tuo puolikuun muodossa vain näkyvän osan havaittavaksi. Valo ja varjo ovat molemmat seurausta toisistaan - Tämä pätee kaikkeen.

Ympyrä on aina ympyrä, valo ja varjo saavat illuusion harhan kahdesta erillisestä aikaan. Ajatus ja toiminta, Jin-Jang, vastavärit, duuri ja molli, ovat kaikki osa absoluuttia ympyrää. 

Puolikas + puolikas = ympyrä.

Silmät näkevät vain osan kokonaisuudesta kerrallaan, jolloin luotte havaintonne ja totuutenne sen perusteella. Puolikäsitys voi vain luoda puolitodellisuuden. Mikään ei voi syntyä puolikkaaksi, vain tietämättömyys voi tehdä sen uskomalla silmiin perustuvaa puolitodellisuuden näkymää. 

Havainto uudesta näkökulmasta paljastaa olemassaolon puolien todellisen olemuksen 

Olemus on maatason kaikessa fyysisessä muodossa olevan tiheyden näkymätön energiakenttä, joka on muodoltaan kohteen maatasolla olevan kehon näköinen olemus. Tätä kehon muotoa kutsutaan valokehoksi. Valokeho sisältää kaiken informaation mitä on, se on osa ympyrää, absoluuttia. Valokeho-olemus toimii tiedon vastaanottajana sekä välittäjänä, se toimii tietoisuuden laajentuessa myös kulkuvälineenä ja voi tietoisuutensa tason mukaisesti ottaa minkä tahansa holografisen muodon tai olla muodoton. 

Tietoisuus ohjaa valokehoa. Havainto omasta olemuksesta johtaa tietoisuuden laajenemiseen, joka aktivoi valokehon sekä avaa äänettömän yhteyden absoluuttiin. Puhe ja sanat muuttuvat hiljaiseksi ymmärrykseksi ja tämän myötä telepaattiseksi vuoropuheluksi sekä näkemiseksi. 

Tietoinen olemus on osa tiheyden ulomman kehän kerrosta. Kun tietoisuus laajenee, olemus supistuu. Supistuminen tapahtuu uloimmalta kehältä rengasmaisesti sisäänpäin. Tältä olemuksen kehän tasolta on mahdollista vastaanottaa äänetöntä informaatiota, sillä kaiken näkyvän olemus sisältää kaikki itsensä tietoisuustasot sekä tietoisuudessa tapahtuvan kokemisen olemustasot. 

Tätä tietoista olemustasoa kutsutaan Kristus ulottuvuudeksi, joka on yhtä kuin sydäntietoisuus. 

Rakkaus on sydäntietoisuutenne ja pelko mielen olemuksenne 

Sydäntietoisuus on maailmankaikkeuden vahvin voima, se avaa pääsyn Kristus ulottuvuuteen ja sen alitasoille. Tätä sisäistä matkaa kutsutaan maailman ja kaikkeuden jälleenyhdistymiseksi, joka tarkoittaa sydäntietoisuuden liittymistä Kristus ulottuvuuteen eli absoluuttiin. Rakkaus on laajentuneen sydäntietoisuuden ilmentymä. Se on puhdas olemassaolon voima, joka on jatkuvassa antamisen ja vastaanottamisen liikkeessä. 

Rakkaus liikkuu puhtaasti antamisen kautta, jossa antaminen luo myös sen vastaanottamisen. Se on kehä, jossa luotu ajatus ja tunne palaa takaisin omistajalleen. Tämä universaali kaava toimii poikkeuksetta ajatuksen, sanan ja tunteen kokoonpanossa, huolimatta siitä mitä ilmaistaan. 

Rakkauden vastaparina on pelko. Yhdessä nämä voimat ovat tasavertaisia keskenään ja muodostavat tietoisen olemuksenne eli minä olen -olemassaolon. 

Pelko sellaisena kuin sen tunnette, on maatason mielen luoma ilmentymä – se on myös olemassaolon voima, joka on jatkuvassa antamisen ja vastaanottamisen liikkeessä. 

Jos Rakkaus laajenee, niin pelko supistuu aivan kuten hengittäessä tai sydämen sykkiessä. Kun tietoisuudessa hallitseva voima laajentuu, niin sen vastavoima supistuu. Vastaparit toimivat yhdessä olemassaolon voimassa ikuisena jatkumona. 

Vastavoimien tulee olla neutraalissa tasapainossa keskenään, jotta rauha voisi ilmentyä olemukseenne ja tietoisuus laajentua kohti Absoluuttia. 

"Kuulet rakkaasi kutsun, mutta et näe mitään. Voit valita etsiä joka kolkasta maailmaa, etkä koskaan löydä etsimääsi – avaa sydämesi, niin näet hänet kaikessa." 

Kaksonen on yhtä luodun kanssa, ihmisen tai minkä tahansa näkyvän kanssa. Se ilmentää itsensä kaikessa, joten se voi olla kumppani, ystävä tai vaikka kerjäläinen kadulla. Kyse on siitä, tunnistatko kaksosen itsessäsi, jotta voisit nähdä hänet (itsesi) myös muissa. Tämä oivallus synnyttää armollisuuden ja myötätunnon tilan, jotka ovat laajentuneen sydäntietoisuuden eli puhtaan rakkauden osien ilmentymiä. Kaksoset toimivat vastaparien periaattein peilaten toisiaan erilaisten tapahtumien ja tilanteiden kautta.

 *Kaksonen on koko ajan läsnä ja hän on myös se, jonka kanssa hiljaisesti juttelet. 

Sinä olet pala absoluuttia, joka on ottanut muodon ihmisenä ja joka löytää itsensä Kristus tietoisuuden syntymässä 

Kun tunnistat kaksosen itsessäsi, tunnistat itsesi – sinä olet se kaksonen. Sinä olet muotoon elävässä (Kristuksessa) itsensä ilmentänyt luoja (absoluutti). Tämä on kaikkeuden ja elävän välinen liitto. 

Matka itseesi kulkee laajentuneen sydäntietoisuuden ja sen puhtaan rakkauden osien integroinnin kautta. Sama tapahtuu myös olemuksessanne mielen luomien pelon osien integroinnin kautta. Jotta jälleenyhdistyminen on mahdollista, tulee vastavoimien osat tunnustaa, ruumiillistaa (kokea) ja neutraloida itsessänne; olemalla kuitenkaan kiinnittymättä näihin voimakkailta tuntuviin tietoisuuden ja olemuksenne osiin. 

Jotta maailma ja kaikkeus voi yhdistyä, tulee voimanne osien olla neutraalissa tasapainossa. 

Fokusoitu hengitys on luonnollisin keino tasapainottaa vastavoimat neutraalille tasolle. 

Kun työskentelette itsenne kanssa johdonmukaisesti, tulette näkemään muutoksen hyvin pian omassa elämässänne – ja myöhemmin kollektiivisessa fyysisessä todellisuudessanne. Jos työskentelette osienne kanssa tietoisesti, matkanne nopeutuu eksponentiaalisesti. 

Todellisuus ei voi määritellä itseänne, mutta se voi harhauttaa teidät, jos annatte siihen luvan. 

Numerot sellaisena kuin ne maatasolla tunnetaan, ovat ehdollistuneen mielen aiheuttamaa harhaa. Numerojärjestelmänne kautta kyetään hallitsemaan isoja massoja ja hyödyttämään huomattavasti suppeampaa joukkoa. Numeroilla on olemassa myös toisenlainen universaali merkitys, jossa järjestelmä toimii yhteiseksi hyväksi. 

Numeroiden aiheuttama harha on luonut puutteen käsityksen ja tämän käsityksen ympärille on ollut helppoa rakentaa nykyinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmänne. Olette tahattomasti sukupolvesta toiseen luoneet pelon osia käsityksienne pohjalta ja ehdollistuneena niihin olette sallineet itsenne olla osana tätä yhteiskuntajärjestelmää ja sen rakenteita alistumalla ja uskomalla siihen – aivan kuten vanhempannekin tekivät. 

Käsitykset ja ehdollistuminen ovat mielen rakenteita, joiden täytyy muuttua ennen kuin rakenteet fyysisessä todellisuudessa voisivat muuttua. Näin te vapautatte itsenne luomistanne pelon osista. 

Monella on tarve turvautua ulkopuoleltanne tulevaan auktoriteettiin tai johonkin sellaiseen, jonka kautta koette olevanne turvassa. Etsitte turvallisuuden tunnetta itsenne ulkopuolelta riippuvuuden tavoin, kun koette ettette selviydy – ja näin luotte jälleen yhden pelon osan lisää. 

Nyt olevan tarkoitus on palauttaa mieliinne oma alkuperänne ja tieto luomisvoimastanne. Tämä tapahtuu omassa tietoisuudessanne ja tietoisessa olemuksessanne. 

Pelko on vastavoima, se on luomisen osanne 

Itsenne osia tuodaan elämäänne tarkoituksella tiedostettavaksi. Kaikki osanne tulevat teille tarkasteltaviksi ja tietoisesti lopulta irti päästettäviksi, kunnes ymmärrätte, että maatason pelkoon pohjautuvat osanne ovat itsenne luomia harhoja tai uskomuksia. Näin osienne puhdistustyö tulee tietoiseksi osaksi itseänne ja nopeutuu huomattavasti. Pelon osat kulkevat myös kollektiivisena energiana teidän lävitsenne, voitte tuntea sen mutta teidän ei tarvitse kiinnittyä sen aiheuttaman tunteen energiaan. Jos kiinnitytte kollektiivisen pelon energiaan, lisäätte oman osanne tuon pelon luomiseen ja näin pelko energia kasvaa. 

Tietoisuus luo olemuksenne ja olemuksenne on ääretön tietoisuus 

Tietoisuus paljastaa olemassaolonne tarkoituksen. Jos olemassaolonne tarkoitus on kärsiä, te kärsitte – jos olemassaolonne tarkoitus on kukoistaa, te kukoistatte. Se mitä pidätte tietoisuudessa totuutena, määrittelee myös teidän todellisuutenne. Todellisuutenne määrittyy sen perusteella, minkä uskotte olevan osa itseänne. Mutta todellisuus ei voi koskaan määritellä teitä itseänne, se voi määritellä teidät vain, jos annatte siihen luvan. 

Sisäisen rauhan tilaasi ei voi kukaan eikä mikään vaikuttaa, ellet itse anna siihen lupaasi. 

Tämä viesti on välitetty jaettavaksi. 

*Kaksonen on verrannollinen sanallinen kuvaus itsen kokemisesta, joka ilmenee sekä yhdistyy tietoisessa olemuksessasi intiimillä tavalla – ja jota sanoilla ei pysty kuvailemaan yksiselitteisesti. Se on pariteetti kokemus 1+1=0 aineettoman ulottuvuuden olemustasolla


Katja Saarikoski